logo PET HOTEL

Všeobecné smluvní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatelem Pet Hotelu Teplice (dále jen “Hotel”) je PetGrooming Company s.r.o. se sídlem, Radlická 571/70, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 27637476 (dále jen “Provozovatel”)

1.2 Pet Hotel Teplice je provozovám na adrese U Hadích lázní 3269, 415 01 Teplice

1.3 Tyto Smluvní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem a zájemcem o pobyt zvířete v Hotelu (dále jen “Majitel”)

2. Rezervace pobytu

2.1 Majitel si rezervuje pobyt svého zvířete na webových stránkách https://www.psihotelteplice.cz/, prostřednictvím vyplnění rezervačního formuláře. Rezervaci lze provést taktéž e-mailem zaslaným na adresu info@psihotelteplice.cz, telefonicky na telefonním čísle +420 774 665 584, případně +420 776 390 035 nebo zprávou prostřednictvím sociálních sítí.

2.2 V případě rezervace jiným způsobem než prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách (e-mailem, tetefonicky, prostřednictvím sociálních sítí) je Majitel povinen provést vyplnění tištěného rezervačního formuláře před prvním pobytem zvířete v Hotelu při jeho předání.

2.3 V rezervačním formuláři Majitel zvířete uvede pravdivé údaje o sobě a svém zvířeti a vysloví souhlas s těmito smluvními podmínkami.

2.4 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu smluvních podmínek. Tuto změnu oznámí Majiteli sdělením na jeho e-mailovou adresu, případně při jeho příští návštěvě Hotelu.

2.5 Rezervace je platná až poté, co bude rezervace potvrzena Provozovatelem.

2.6 Provozovatel si vyhrazuje právo provedenou rezervaci z kapacitních důvodů odmítnout.

3. Cena za ubytování

3.1 Cena za ubytování se řídí aktuálním ceníkem, který je zveřejněn na webových stránkách Provozovatele a je účtována za každých započatý den od převzetí zvířete do Hotelu až po jeho vyzvednutí (předání) Majiteli.

3.2 Majitel se zavazuje uhradit platbu za služby v hotovosti při předání zvířete do Hotelu nebo předem na bankovní účet provozovatele. Při platbě převodem musí být částka v den nástupu zvířete do Hotelu již připsána na účet Provozovatele. Provozovatel se zavazuje Majiteli vydat doklad o zaplacení ubytování a služeb.

3.3 V případě, že pobyt zvířete v Hotelu trval déle, než bylo sjednáno a zaplaceno, je třeba uhradit rozdíl nejpozději při vyzvednutí zvířete z Hotelu.

3.4 Cena za ubytování zahrnuje pobyt v Hotelu včetně jídla, ubytování v pokoji, základní péči a dozor, pravidelné venčení, úklid včetně desinfekce, pravidelné krmení a napájení. Pokud Majitel chce, muže dovézt i své vlastní krmivo, tato skutečnos však nemá žádný vliv na cenu ubytování. Podávání léku předaných Majitelem je za příplatek 50,- Kč za každý úkon.

3.5 V případě ptáků musí Majitel dovézt ptáka i se svou klecí a vlastním krmivem, na které je pták zvyklý.

4. Storno podmínky

4.1 Stornování rezervace je nutné provést písemně, e-mailem nebo sms. Kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 2.1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

4.2 Při uhrazení celkové částky za ubytování předem se Provozovatel zavazuje vrátit Majiteli platbu za ubytování poníženou o Nevratnou zálohu.

5. Převzetí zvířete

5.1 Pokud nebylo dohodnuto jinak, Provozovatel převezme zvíře od Majitele v areálu Hotelu.

5.2 Zvíře musí být ošetřeno antiparazitním přípravkem či vybaveno antiparazitním obojkem.

5.3 V případě, že je zvíže napadeno parazity či je nadměrně znečištěné, bude příjato jen v případě, že si Majitel předem objedná službu na odstranění blech a koupání v salonku hotelu.

5.4 Majitel kočky či psa je povinen při předávání zvířete prokázat, že je řádně očkované a to předložením očkovacího průkazu zvířete. Očkovací průkaz zůstává po dobu pobytu zvířete v hotelu, pro případ nutného veterinárního ošetření. Bez platného očkovacího průkazu nebude zvíře do Hotelu přijato.

5.5 Provozovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout zvíře zejména z důvodu, že jeví známky nemoci či agresivity. Pokud se jedná o agresivitu pouze vůči jiným zvířatům může být zvíře ubytováno. Provozovatel také nemusí přijmout zvíře v případě, že Majitel uvedl při registraci nepravdivé údaje.

5.6 Přejímka zvířat probíhá mezi 09:00 a 21:00 hod. Na přesném čase se Majitel a Provozovatel dohodnou nejpozději den před zahájením pobytu zvířete v Hotelu.

6. Ubytování zvířete

6.1 Provozovatel se zavazuje umístit zvíře v řádně upraveném a čistém prostoru hotelu. Dále se zavazuje, že zvíře bude řádně opatrovat, zajistí mu odpovídající ubytování, pravidelné venčení, podávání čisté vody a krmení dle požadavků majitele.

6.2 Ubytování zvířete je sjednáno na dobu určitou, která je uvedena v rezervačním formuláři (objednávce). Prodloužení doby ubytování je možné po dohodě.

6.3 Majitel je povinen vyzvednout si zvíře z Hotelu v předem dohodnutém dni a čase (dále jen termín), nejpozději však do 21:00 hod. Majitel je dále povinen nejméně 24 hodin před dohodnutým termínem oznámit jeho případnou změnu a nahlásit Provozovateli termín nový. Pokud tak Majitel neučiní, bude si Provozovatel účtovat za ubytování nad rámec sjednaného termínu pobytu extra příplatek 50% k základní ceně za každý započatý den pobytu navíc.

7. Pobyt zvířete

7.1 Majitel bere na vědomí, že při pobytu může dojít ke zranění zvířete jako jsou odřeniny či jiná zranění a to především v případě, kdy majitel bude chtít, aby zvíře bylo v kontaktu s jinými zvířaty. Provozovatel učiní veškerá opatření, aby bylo toto riziko minimalizováno.

7.2 Psi jsou v Hotelu ubytováni rozděleně a můžou spolu přicházet do kontaktu jenom během venčeni a hry.

7.3 Majitel souhlasem s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami dává souhlas s pořizováním fotografií a obrazových a zvukových záznamů z pobytu zvířete v Hotelu za účelem zasílání těchto materiálů Majiteli zvířete a jejich využití k propagaci Hotelu.

7.4 V případě, že zvíře vyžaduje extra péči a pozornost nebo se nesnese s jinými zvířaty, je Majitel povinen na tuto skutečnost upozornit.

8. Veterinární péče

8.1 Provozovatel je povinen zajistit v případě potřeby nutnou veterinární péči v jím vybraném zařízení dle typu a rozsahu nemoci či zranění. Účelně vynaložené náklady na tuto péči budou uhrazeny Majitelem při vyzvednutí zvířete, pokud nebyly způsobeny vinou Provozovatele. Provozovatel se zavazuje o této skutečnosti informovat Majitele.

8.2 V případě, že Provozovatel bude mít jakékoli pochybnosti o aktuálním zdravotním stavu zvířete, vyhrazuje si právo předat zvíře ke kontrole veterinárnímu lékaři. Tuto prohlídku hradí Majitel.

8.3 Provozovatel neodpovídá za náhlé úmrtí, případně zhoršení zdravotního stavu zvířete způsobené skrytým či dosud nezjištěným onemocněním nebo Majitelem zatajenými zdravotními problémy.

8.4 Účelně vynaložené náklady na veterinární péči vzniklé zaviněním Provozovatele hradí Provozovatel.

9. Odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu

9.1 Majitel je povinen uhradit Provozovateli veškerou škodu vzniklou v důsledku porušení těchto Všeobecných smluvních podmínek, zejména v důsledku uvedení nepravdivých či neúplných údajů o zdravotním stavu a charakterových rysech zvířete. Dále je povinen uhradit škodu, případně nemajetkovou újmu způsobenou zvířetem, například pokousání jiného zvířete či personálu, nakažení ostatních zvířat nemocí či parazity, zničení či poškození vybavení Hotelu a podobně.

9.2 Provozovatel hradí Majiteli způsobenou škodu, ale není povinen hradit Majiteli či třetí osobě jakoukoli nemajetkovou újmu.

9.3 Majitel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za útěk zvířete, který je zjevně hyperaktivní, se sklony k útěku. Provozovatel se zavazuje riziko útěku zvířete minimalizovat.

9.4 Způsobíli zvíře svěřené Provozovateli škodu 3. osobě, platí ohledně náhrady způsobené škody ustanovení Občanského zákoníku, zejména § 2933 až § 2935.

Platí od 1.10.2023